دکتر سید علی ملک حسینی

پدر پیوند کبد ایران

اولین پیوند موفق پانکراس در ایران در سال 1385 توسط دکتر سامان نیک اقبالیان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.

اولین پیوند موفق قلب توسط دکتر محمدعلی سنجریان در بیمارستان نمازیدر سال 1372 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.

اولین پیوند موفق کبد در ایران در سال 1372توسط پرفسور سیدعلی ملک حسینی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت.

700

تعداد پرستاران

240

تعداد پزشکان

50

تعداد اتاق

1300

تعداد کل پرسنل
EnglishIran