قسمت های مختلف بیمارستان


مقالات و نوشتارها

آنوریسم یا رگ‏برآمدگی 

آنوریسم یا رگ‏بر آمدگی 

ضعف دیواره سرخرگ بیرون زدگی و بزرگ شدن آن را به همراه دارد. آنوریسم معمولا در آئورت ایجاد می شود. سرخرگ بزرگی که در سینه و شکم به سمت پایین حرکت می کند و منشا آن از قلب است.

آنوریسم همچنین در محلی که سرخرگ ها، دیواره قلب،مغز و پاها را تغذیه می کند ایجاد می شود.

آنوریسم در قفسه سینه با درد هایی در شکم، سینه، گردن و کمر، همراه است. این دردها ممکن است تیز و ناگهانی باشند. وجود یک توده ضربان دار در شکم، بی اشتهایی و کاهش وزن از نتایج آنوریسم اتلاق می شوند. ضعف و رنگ پریدگی در نتیجه آنوریسم در یک سرخرگ پاست که گاهی نیز متورم می شود و رنگش به آبی تغییر می یابد.


آخرین مطالب وبسایت

   آنوریسم یا رگ‏برآمدگی 


   هواجنبی یا پنوموتوراکس فشارنده (Pneumoth


   بیماری ادرار سیاه یا آلکاپتونوری و درمان


   تقاضای کار در بیمارستان ابوعلی سیناهواجنبی یا پنوموتوراکس فشارنده (Pneumothorax)

پنوموتوراکس یا هواجنبی مانع باز شدن کامل ریه است. این عارضه به معنای وجود هوا در حفره جنب است

پنوموتوراکس ثانویه یا باز و پنوموتوراکس اولیه یا خود به خودیاز انواع مختلف آن به شمار می آیند

هوا از یک شکاف یا سوراخ به درون فضای پلور راه می یابد . آمپیم ریه، آمفیزم، آسم و آبسه و پاره شدن کیسه های هوایی کوچک گاهی علت مشخصی ندارند. این درحالی است که شکستن دنده ها به هواجنبی منجر می شود.

در نوع ثانویه پنوموتوراکس که به نوع باز اتلاق می گردد. هوا از طریق یک سوراخ وارد فضای پلور می شود.

ترومای قفسه صدری به همراه پنوموتوراکس شدید روی می دهد

 زخم های نافذ قفسه سینه مانند زخم گلوله یا چاقو اجازه ورود هوای آزاد به فضای جنب را می دهد و در نتیجه روی هم افتادگی ریه را در پی دارد.

در سل، پنومونی و توراسنتز یا عارضه کشیدن مایع از ریه و همچنین تهویه ...