اطلاعیه ها

اخبار

شماره کارت بانک صادرات جهت واریز کمک های خیریه

6037691990078941

اولین پیوند موفق پانکراس در ایران در سال 1385 توسط دکتر سامان نیک اقبالیان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.

اولین پیوند موفق قلب توسط دکتر محمدعلی سنجریان در بیمارستان نمازی در سال 1372در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.

اولین پیوند موفق کبد در ایران در سال 1372توسط پرفسور سیدعلی ملک حسینی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت.

600

تخت فعال

5505

پیوند کبد

5041

پیوند کلیه

50

تعداد پزشکان