لیست پزشکان بیمارستان ابوعلی سینا شیراز به همراه بخشی که این عزیزان در ان فعالیت دارند در زیر درج شده است. لازم به ذکر است.

که این لیست شامل همه ی پزشکان نیست و بروز می شود

  دکتر محمد پور منتصر :بخش ccu -cardio

  دکتر سامان نیک اقبالیان و دکتر نیک پور: بخش بازتوانی روده

دکتر فیروزی فر و دکتر نیک اقبالیان: بخش ITU

فلوشیپ ها

۱-دکتر دستیار

۲-دکتر بور بور

۳-دکتر شاه

۴-دکتر عباس

۵-دکتر سهرابی

دکتر نیک اقبالیان و دکتر کاظمی: بخش PITU

دکتر شرفا:ICU Man

دکتر هنر: اتندینگ گوارش

دکتر بوستان: زایشگاه

دکتر ملک حسینی: بخش جراحی ۱

دکتر میرزاد: بخش ICU داخلی

دکتر دهقان: بخش ICU جراحی

دکتر صدیقه جعفریان-دکتر خاطره میرزاد: بخش داخلی

دکتر شفیعی: بخش جراحی قلب

دکتر نیک اقبالیان: بخش جراحی عمومی ۲

دکتر نیک نام: بخش پس از پیوند

دکتر شمسایی فر: بخش پیوند اعضا