اسامی پزشکان بیمارستان ابوعلی سینا

لیست پزشکان بیمارستان ابوعلی سینا شیراز به همراه بخشی که این عزیزان در ان فعالیت دارند در زیر درج شده است. لازم به ذکر است.

که این لیست شامل همه ی پزشکان نیست و بروز می شود

  دکتر محمد پور منتصر :بخش ccu -cardio

  دکتر سالمان نیک اقبالیان و دکتر نیک پور: بخش بازتوانی روده

دکتر فیروزی فر و دکتر نیک اقبالیان: بخش ITU

فلوشیپ ها

۱-دکتر دستیار

۲-دکتر بور بور

۳-دکتر شاه

۴-دکتر عباس

۵-دکتر سهرابی

دکتر نیک اقبالیان و دکتر کاظمی: بخش PITU

دکتر شرفا:ICU Man

دکتر هنر: اتندینگ گوارش

دکتر بوستان: زایشگاه

دکتر ملک حسینی: بخش جراحی ۱

دکتر میرزاد: بخش ICU داخلی

دکتر دهقان: بخش ICU جراحی

دکتر صدیقه جعفریان-دکتر خاطره میرزاد: بخش داخلی

دکتر شفیعی: بخش جراحی قلب

دکتر نیک اقبالیان: بخش جراحی عمومی ۲

دکتر نیک نام: بخش پس از پیوند

دکتر شمسایی فر: بخش پیوند اعضا