ارسال شده در تاریخ : 09 , اسفند , 1399    اشتراک گذاری مطلب :

اعتیار بخشی  فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنج بر اساس معیار های استاندارد، درجه ی اعتبار و رسمیت را به منظور توانایی اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب، ﻣﺼﻮب و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﻣﺤﻮرﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ﮐﺎرﮐﻨﺎن  تاکید دارد،انجام میشود.

اعتبار بخشی بیمارستان ابوعلی سینا با حضور ارزیاب های کشوری انجام شد. در این ارزیابی، کارشناسانی از معاونت های بهداشت، درمان و بیمه با حضور در بخشهای مختلف بیمارستان ، به ارزیابی سنجه های اعتباربخشی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداختند.در مراسم ابتدائی در دفتر ریاست  بیمارستان،دکتر صلاحی  رییس  بیمارستان تخصصی ،فوق تخصصی و پیوند ابوعلی سینا  ضمن خیرمقدم و خوش آمدگوئی به کارشناسان، به بیان تاریخچه ای از مراحل  ساخت بیمارستان پرداختند. ایشان  پیشرفت های کنونی و توسعه فضای فیزیکی بیمارستان و ارتقا سطح خدمات را مرهون استفاده از تجربیات اساتید و همراهی خیرین و تلاش و کوشش پرسنل دلسوز و متخصص جذب شده خواند .در ادامه دکتر بهادر قائم مقام بیمارستان ،هدف از ایجاد مجموعه را در کنار ارایه خدمات،تبدیل شدن به یک مرکز نمونه در همه سطوح با رنکینگ بالای بین المللی معرفی  و با تاکید بربعد علمی و پیشرفت های مجموعه ،ابراز امیدواری نمودند که در سایر زمینه ها مانند پیوند کبد ،سرآمد منطقه و جهان باشیم.دکتر بهادر ضمن اشاره به سنجه های ارزشیابی،ارتقا سطح کیفی آموزش در نظام سلامت کشور را گامی بسیار بلند در پیشرفت کیفی خدمت رسانی درمانی در بیمارستان ها معرفی نمودند و در کنار همه مسایل حرفه ای  توجه به عدالت  پرداخت را از دیگر ارکان ایجاد نشاط سازمانی در میان نیروهای کادر درمان برشمردند.

مدیر بیمارستان نیز  رسیدن به ایدال های استاندارد و سیاست های تعریف شده نظام سلامت را از رسالت های اصلی تیم مدیریت بیمارستان برشمردند .آقای خان سالار با اشاره به تشکیل کمیته های متعدد سازمانی  در مجموعه و برگزاری جلسات منظم این کمیته ها، بیمارستان را در یک مسیر روبه جلو با آینده ای درخشان تر ترسیم نمودند.

در ادامه ارزیاب ها با حضور در بخش های مختلف درمانی و اداری  فرآیند بررسی را آغاز نمودند.

ارتقا سطح کیفیت خدمات، بهبود نتایج ایمنی و رضایت از بیمارستان از مهم‌ترین نکات موردتوجه ارزیابان بود. در پایان با برگزاری مراسم اختتامیه، دوره ارزیابی  2 روزه  به اتمام رسید.

قبل از شروع اعتبار بخشی ،در طی یکسال گذشته با برگزاری جلسات منظم هفتگی با واحد های مختلف ،تمامی سنجه ها مورد برسی و مطابقت قرار می گرفت.

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه تان را ارسال کنید :
می توانید از تگ های html زیر نیز استفاده کنید :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
No comments yet