امور پژوهشی بیمارستان از طریق کارکنان معاونت پژوهشی انجام میگردد. از آنجا که این مرکز آموزشی پژوهشی درمانی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد جهت انجام هرگونه طرح تحقیقاتی از پروپوزال استاندارد این دانشگاه استفاده می گردد. 

فرم 1 -فارسی

فرم 2-انگلیسی

متقاضیان انجام طرح تحقیقاتی در این مرکز و با استفاده از داده های بیماران پیوند و یا با حضور خود بیماران پیوندی در طرح تحقیقاتی یکی از فرم های انگلیسی یا فارسی را تکمیل نموده و به معاونت پژوهشی مرکز ارائه می نمایند.

درخواست انجام طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی مرکز مطرح و در صورت موافقت برای اجرای طرح پروپوزال به داوران مرتبط ارسال و پس از طی مراحل داوری و انجام اصلاحات مورد نیاز مطابق نظر داوران به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارسال میگردد.

در دانشگاه علوم پزشکی شیراز پروپوزال در کمیته اخلاق مطرح و پس از تایید محقق میتواند از اطلاعات این مرکز استفاده نماید.

%MCEPASTEBIN%