هدفمند کردن اجرای پژوهش های انجام پذیرفته  در بیمارستان

ارتقا کیفیت تحقیقات انجام پذیرفته در بیمارستان

نظارت بر انجام پژوهش های انجام پذیرفته در بیمارستان

بستر سازی جهت کاربردی کردن نتایج پژوهش های انجام پذیرفته در حیطه بیمارستان

افزایش کمی وکیفی پژوهش های انجام پذیرفته در حیطه بیمارستان

تعیین اولویت های پژوهشی بیمارستان

بررسی و تصویب طرحهای ارائه شده با توجه به اولویتهای تحقیقاتی