بخش آندوسکوپی/ کلونوسکوپی

موقعیت جغرافیایی بخش آندوسکوپی در بیمارستان پیوند اعضاء بوعلی، بلوک 3 طبقه همکف است. پزشکان مقیم در نوبت کاری صبح در بخش حضور دارند؛ همچنین در ساعات کاری عصر و شب به صورت آنکال به وضعیت بیماران می‌پردازند. انجام آندوسکوپی و کلونوسکوپی در این بخش به صورت سرپایی و بستری همراه با بیهوشی انجام می‌شود. در این مرکز از تجهیزات روز دنیا جهت آندوسکوپی و کلونوسکوپی بهره گرفته می‌شود و درحال حاضر پروسیجرهای مذکور با  6 دستگاه انجام می‌شود. در این قسمت بخش ERCP در همان موقعیت مکانی است.

«فرآیند نوبت دهی در بخش آندوسکوپی»

 1. پذیرش بیماران بستری
 • دریافت کانسالت از بخش مربوطه؛
 • تأیید کانسالت توسط پزشک گوارش؛
 • آوردن بیمار از بخش مربوطه توسط بیماربر و پرستار؛
 • ویزیت بیمار توسط پزشک بیهوشی؛
 • انجام بیهوشی توسط پزشک بیهوشی؛
 • انجام آندوسکوپی / کولونوسکوپی، گرفتن نمونه در صورت لزوم توسط پزشک گوارش؛
 • انتقال بیمار به ریکاوری توسط بیماربر و تکنسین بیهوشی؛
 • اطمینان از هوشیاری کامل بیمار توسط پرستار؛
 • تکمیل پرونده بیمار توسط منشی و پرستار؛
 • در صورت داشتن نمونه تحویل آن به پاتولوژی توسط کمک بهیار؛
 • فرستادن بیمار به بخش همراه با پرستار و بیماربر.
 1. پذیرش بیماران سرپایی
 • دستور کتبی مبنی بر انجام آندوسکوپی یا کولونوسکوپی؛
 • چک و بررسی دستور پزشک و نوبت‌دهی به بیمار توسط منشی؛
 • تعیین نوبت مقرر توسط منشی و توصیه‌های لازم جهت آمادگی آندوسکوپی و کلونوسکوپی توسط پرستار/ مسئول بخش؛
 • مراجعه بیمار در روز و ساعت مقر؛
 • کامل کردن فرم رضایت نامه و برائت نامه توسط بیمار؛
 • درج کد مربوطه در دفترچه و دادن فرم اقام مصرفی توسط منشی/ پرستار؛
 • تحویل برگه حسابداری شده و وسایل مصرفی خریداری شده به منشی بخش؛
 • آماده کردن بیمار جهت انجام آندوسکوپی / کلونوسکوپی توسط پرسنل؛
 • انجام بیهوشی توسط پزشک بیهوشی؛
 • انجام آندوسکوپی/کلونوسکوپی و گرفتن نمونه در صورت لزوم توسط پزشک گوارش؛
 • انتقال بیمار به ریکاوری توسط بیماربر و تکنسین بیهوشی؛
 • اطمینان از هوشیاری کامل بیمار توسط پرستار؛
 • توصی‌ های لازم جهت شروع آب و مواد غذایی و مراقبت‌های بعد از آندوسکوپی / کلونوسکوپی توسط پرستار؛
 • تحویل جواب آندوسکوپی/ کلونوسکوپی به بیمار و راهنمایی لازم جهت مراجعه به پاتولوژی در صورت داشتن نمونه به منشی.