برنامه حضور پزشکان در درمانگاه بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا