ارسال شده در تاریخ : 23 , اسفند , 1399    اشتراک گذاری مطلب :


فرایند اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب، ﻣﺼﻮب و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ امر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﻣﺤﻮرﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ﮐﺎرﮐﻨﺎن  تاکید دارد،انجام می گردد.
در همین راستا براساس اعلام نتایج استانداردهای ملی اعتبار بخشی وزارت بهداشت، بیمارستان ابوعلی سینا موفق به کسب درجه یک ارزشیابی شد.
ضمن تبریک مبعث رسول اعظم(ص)،
کسب این موفقیت در فرآیند ارزشیابی و اعتبار سنجی که نتیجه همت والا و تلاش شبانه روزی تیم مدیریت ،اساتید و کارکنان خدوم مجموعه آموزشی پژوهشی و درمانی ابوعلی سینا است را به همه تلاش گران مرکز تبریک عرض می نماییم.

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه تان را ارسال کنید :
می توانید از تگ های html زیر نیز استفاده کنید :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
No comments yet