جوابدهی اینترنتی شامل دو بخش جوابدهی آزمایشگاه و جوابدهی تصویربرداری است.

به دلیل برخی از محدودیت های فنی در واحد فناوری اطلاعات 4 لینک برای شما عزیزان در نظر گرفته شده است.

چنانچه از طریق اینترنت به سیستم جوابدهی استفاده وصل می شوید از لینک های شماره 1 و 2 استفاده کنید

1:جوابدهی آزمایشگاه

2:جوابدهی تصویربرداری

**پرسنل و سایر افرادی که از طریقه شبکه داخلی به بیمارستان وصل می شوند می توانند از لینک های شماره 3 و 4 جهت اتصال به سیستم جوابدهی استفاده کنند.

3:جوابدهی آزمایشگاه

4:جوابدهی تصویربرداری