نام واحد: دفتر پرستاری

معرفی واحد:

دفتر پرستاری بیمارستان ابوعلی سینا به عنوان سیستم عالی هدایت و نظارت بر فرایندهای پرستاری، با تمسک به رسالت بیمارستان که همانا “ارائه مجموعه خدمات بهداشتی و درمانی با اولویت پیوند اعضا به کلیه بیماران نیازمند در سراسر کشور و سایر کشورها با بهره مندی از اساتید و پزشکان طراز اول و کارکنانی مجرب و با استفاده از تجهیزات پیشرفته و به روز به دنبال کسب بالاترین رضایتمندی ذینفعان خود خصوصاً بیماران می باشد” مرکز برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعالیتهای پرستاری و همچنین مسئول هماهنگی بخش درمان با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلینیکی و غیره می باشد.

اداره واحد پرستاری بر عهده مدیر خدمات پرستاری می باشد که با تکیه بر رعایت منشور حقوقی مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بر شرح وظایف پرسنل پرستاری، هوشبری، اتاق عمل نظارت دارد و با برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی به بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان می پردازد.

خدمات واحد:

فعالیتهای اساسی مدیریت پرستاری در راستای اجرا و پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی و ایمنی با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی عبارتند از:

 • مدیریت نیروی انسانی
 • مدیریت آموزش کارکنان
 • مدیریت آموزش سلامت (بیمار، همراه، جامعه)
 • مدیریت کنترل عفونت بیمارستانی
 • مدیریت ارزیابی مستمر مراقبتهای پرستاری (کنترل نظارت) ارائه بازخورد از نتایج ارزشیابی به آنها
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور پرستاری مطابق با دستورالعمل ها منطبق با سیاست ها و دستورالعمل های وزارت و دانشگاه
 • مدیریت و ایجاد زمینه پژوهش های کاربردی در حرفه پرستاری
 • گردآوری اطلاعات از عملکرد بخشهای زیرمجموعه و تجزیه و تحلیل آنها
 • تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت بیمار با توجه به خط مشی های مرکز و پیشنهاد به مقامات ذیربط
 • تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن آوریهای علمی حل مسئله و بر اساس خرد جمعی
 • نظارت بر عملکرد مطلوب و حسن رفتار شغلی، حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان پرستاری، کیفیت مراقبت پرستاری بر اساس استانداردهای تعیین شده با استفاده از ابزارهای مناسب (چک لیست و غیره)، وجود تعامل و ارتباط موثر بین بخشهای بالینی با هم و با سایر واحدها، ارائه راهکار به مسئولین واحد و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
 • نظارت بر اعزام و ارجاع صحیح بیماران
 • پیشنهاد انتصاب (سرپرستاران، سوپروایزرهای بالینی، آموزشی و کنترل عفونت)، ارتقاء و تغییر وضعیت مسیرهای شغلی و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط
 • تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری
 • شرکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی و درمانی، کمیته های درون سازمانی، بیمارستانی، کنگره ها، سمینارها و دوره های آموزشی کشوری
 • جلب مشارکت اساتید، مسئولین ارشد جهت دستیابی به اهداف
 • اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و کنترلهای انضباطی) گروه پرستاری