• این بخش به چه بیمارانی خدمات ارائه می کند؟

          به بیمارات ارجاع داده شده از طرف دکتر کسائی و دکتر لطفی

  • ساعت ملاقات در این بخش به چه منوال است؟

          این بخش ملاقات ممنوع می باشد.

  • نوبت دهی در این بخش چگونه است؟

          در هر ساعت از شبانه روز که مراجعه شود نوبت داده می شود.

  • چه مدارکی برای بستری در این بخش نیاز می باشد؟

        مدارک پزشکی، دارو های تزریقی، دستور بستری از پزشکان ذکر شده.