• ساعت کار واحد اسناد پزشکی را چه زمانی است؟

ساعت کار اداری و از 7 تا 14 می باشد.

  • به غیر از شخص بیمار چه کسی می تواند مدارک پزشکی بیمار را تحویل بگیرد؟

افراد درجه یک در صورتی که پرونده جز موارد قانونی خاص نباشد. در موارد قانونی مانند خودکشی، صرع، خونریزی و دعوا حتما باید نامه از دادگاه، پزشک قانونی و … باشد. در سایر موارد هم به غیر از خانواده درجه یک بیمار باید فردی که گیرنده پرونده می باشد حتما نامه رسمی داشته باشد.

  • برای دریافت مدارک پزشکی بعد از چند روز می توان مراجعه کرد؟

هر زمان که لازم باشد. ولی در صورت امحای قانونی پرونده بعد از گذشت موعد مقرر وزارتخانه ممکن است پرونده وجود نداشته باشد اما در بعضی موارد هم پرونده وجود دارد.

  • درصورت نیاز آیا امکان دریافت اصل مدارک پزشکی وجود دارد؟

خیر تحت هیچ شرایطی برگه ای از پرونده که اصل باشد تحویل کسی داده نمی شود. در صورت نیاز با ارائه نامه رسمی، کپی برابر اصل پرونده به بیمار داده می شود.

  • آیا سایر افراد امکان رویت اطلاعات درمانی بیمار را دارند؟

در صورت وجود نامه قانونی و تایید مدیریت بیمارستان بلی در غیر این صورت خیر.