• پذیرش مرکز اورژانس به چه صورت می باشد؟

در تمامی ساعات شبانه روز در هر شرایطی بیمار پذیرش می شود.

  • بیماران اورژانسی در ابتدای ورود به اورژانس باید به کدام قسمت مراجعه کنند؟

قسمت تریاژ

  • آیا لازم است هنگام بستری شدن وسایلی برای بیمار تهیه شود؟

خیر بیمارستان در اختیار بیمار قرار می دهد. 

  • آیا بیمارستان جهت انتقال بیماران آمبولانس در اختیار دارد؟

بله فقط بیماران بستری جهت اعزام به تمامی بیمارستان های دولتی یا ارجاع به سایر   بیمارستان ها

  • آیا لازم است بیماری که بستری شده حتما همراه داشته باشد؟

 الزامی نیست اما حضور یک همراه موردی ندارد.