آیا بیمارستان برای همراه بیمار غذا تهیه می کند؟

جهت کودکان زیر 18 سال غذای همراه نیز به بخش فرستاده می شود.

آیا برای بیماران خارجی امکان سفارش یا درخواستن غذا غیر از غذای معمول بیمارستان می باشد؟

بعد از کانسالت با مشاور تغذیه و بررسی شرایط بیمار تا حدودی می توان تغییراتی در رژیم غذایی بیمار ایجاد کرد.