• هزینه جراحی با بیمه تامین اجتماعی چگونه محاسبه می شود؟

کلیه هزینه های بیماران ایرانی طبق قوانین وزارت بهداشت و با تعرفه های دولتی یا خیریه محاسبه می شود.

  • هزینه های جراحی با بیمه های تکمیلی چگونه محاسبه می شود؟

طبق قوانین مندرج در معرفی نامه بیمه تکمیلی ارائه شده

  • نحوه گرفتن معرفی نامه بیمارستانی (بیمه تکمیلی) لطفا راهنمایی بفرمایید؟

در صورت دسترسی بیمارستان به سایت های بیمه تکمیلی، معرفی نامه در خود بیمارستان صادر می شود.