پذریش سرپایی در آزمایشگاه (دانلود و مشاهده)

پذیرش بستری در آزمایشگاه (دانلود و مشاهده)

نمونه گیری بیماران سرپایی (دانلود و مشاهده)

گزارش دهی نتایج آزمایشگاه (دانلود و مشاهده)

ارجاع و انجام آزمایش در سایر مراکز (دانلود و مشاهده)