عنوان واحد: فصلنامه پیوند اعضاء

معرفی واحد:

ژورنال بین المللی پزشکی پیوند اعضاء (سردبیر: دکتر سیدعلی ملک حسینی) تنها نشریه اختصاصی پیوند اعضاء در کشور است و با توجه به توسعه و رشد علمی پیوند اعضاء و سلول در ایران و افزایش تعداد دانشمندان، محققان و دانش پژوهان علاقمند در این زمینه پزشکی، انتشار این نشریه بسیار ضروری به نظر می رسد. مخاطبین این نشریه، محققین رشته های مربوطه در دانشگاهها و سایر مراکز تحقیقاتی، اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند. زبان نشریه انگلیسی بوده و به صورت چاپی و الکترونیکی در دسترس محققان قرار می گیرد. آدرس وبسایت نشریه www.ijotm.com  و آدرس الکترونیکی دفتر نشریه [email protected] و [email protected] است. جهت چاپ مقاله در این نشریه، می توانید از آدرس ایمیل مذکور یا لینک مربوطه در وبسایت مجله استفاده کنید.

اهداف نشریه:

افزایش دانش و تبادل تجربیات دانش پژوهان در پزشکی پیوند اعضاء، شناساندن قطب علمی پیوند اعضاء ایران به سایر کشورهای دنیا، عرضه توانایی های دانشمندان ایرانی در پیوند عضو و سلول از طریق مقالات علمی پژوهشی، کمک به ارتقای سطح فرهنگی و دانش علمی و فنی متخصصان، کارشناسان و دست اندر کاران و علاقه مندان به زمینه های مختلف پیوند، کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی و همچنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی، انتشار به موقع مقاله های علمی، پژوهشی و عرضه نتایج تحقیقات، شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوریها و خلاقیتهای علمی، شناساندن قطب علمی پیوند اعضاء ایران به سایر کشورهای دنیا، عرضه توانایی های دانشمندان ایرانی در پیوند عضو و سلول از طریق مقالات علمی پژوهشی.