فعالیت های مرکز

  • استفاده از روش سلول درمانی به عنوان روشی جدید جهت درمان بیماران نارسایی حاد کبدی، دیابت وغیره.
  • ارائه خدمات آزمایشگاهی از قبیل ایمنوهیستو شیمی-ایمنوهستوشیمی،CMV Antigenemia ،Real time PCR for BK and CMV
  • ارائه غشاء آمنیون به عنوان پانسمان بیولوژیک جهت بیماران چشمی، گوش و حلق و بینی، زخم بستر
  • ایجاد جاذبه و فراهم کردن تجهیزات آزمایشگاهی جهت انجام طرحهای تحقیقاتی
  • انجام طرح کوهورت کودکان سیروتیک در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • پرورش نیروهای مورد نیاز برای توسعه تحقیقات و فناوری در جهت کمک به بیماران پیوندی به صورت دوره های کوتاه مدت و بلند مدت ( در زمینه تکنیک های مختلف پیشرفته تحقیقاتی آزمایشگاهی )

موفقیت ها

1- کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1396
2- کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1395
3- کسب رتبه سوم در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1394
4- کسب رتبه یازدهم در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1394
5- کسب رتبه سوم محققین گروه تخصصی علوم بالینی جشنواره پزشکی رازی در سال 1392 توسط سرکارخانم دکتر گرامی زاده

6-کسب رتبه دوم محققین گروه تخصصی علوم بالینی جشنواره پزشکی رازی در سال 1392 توسط سرکار خانم دکتر نگار آذرپیرا
7-کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1392
8-کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1391
9-کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1390
10-کسب رتبه سوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1389
11-کسب عناوین پژوهشگر برگزیده و پژوهشگر برتر (رتبه های اول، دوم و سوم) دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات در سال های 1389، 1390، 1391، 1392