عمل جراحی پیوند مولتی ویسرال در بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا-Classic multivisceral transplant for short bowel syndrome and extensive portomesenteric thrombosis