عمل جراحی پیوند روده کوچک در بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا- Small bowel transplant for CIPO