عمل جراحی پیوند عضو مولتی ویسرال در بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا- Multivisceral transplant for extensive portomesenteric thrombosis