ردیف توضیحات دانلود مشاهده در سایت
1 Classic multivisceral transplant for short bowel syndrome and extensive portomesenteric thrombosis.mp4 دانلود مشاهده
2 Small bowel transplant for CIPO.mp4 دانلود مشاهده
3 Multivisceral transplant for well differentiated NET in Shiraz transplant center.mp4 دانلود مشاهده
4 Multivisceral transplant for extensive portomesenteric thrombosis.mp4 دانلود مشاهده
5 Isolated intestine transplant.mp4 دانلود مشاهده