واحد معاونت معاونت :

معاونت سلامت بیمارستان متشکل از دو واحد کلی مدیریت درمان و دفتر پرستاری می باشد. کلیه واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی مرکز، خدمات خود را تحت نظر معاونت سلامت انجام می دهند.

خدمات معاونت :

ارائه و تبیین دستورالعمل و پروتکل های درمانی، خط مشی بخش های مختلف، تدوین برنامه عملیاتی معاونت، نظارت بر کلیه فرایندهای درمانی با محوریت ایمنی بیمار و رعایت کنترل عفونت و همچنین پیاده سازی سنجه های اعتباربخشی از وظایف این واحد است.

تعداد پرسنل:

900 نفر

چشم انداز آتی معاونت:

واحد مذکور در نظر دارد از لحاظ کیفی جزو سه بیمارستان برتر خاورمیانه با محوریت انجام پیوند اعضا باشد.

توصیه های واحد به مراجعین محترم:

رعایت قوانین و دستورالعملهای ابلاغی بیمارستان، اعتماد به کادر درمانی مرکز و داشتن صبر و حوصله جهت تکمیل فرایندهای درمانی، ارائه پیشنهادات و انتقادات به مسئولین واحد جهت بررسی و در صورت امکان استفاده بهینه از آنها.