معرفی واحد پژوهشی

یکی از مهمترین رسالت های دانشگاه ها و نهادهای آموزشی توجه به امر پژوهش و هدفمند نمودن فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی می باشد.فناوری های نوین امروزی که موجب ارتقاء کمی و کیفی زندگی بشر شده است مدیون تلاش پژوهشگران، محققان، مخترعان و اندیشمندان علمی و فرهنگی می باشد. هدف از ایجاد حوزه های پژوهشی در دانشگاه ها و واحدهای زیر مجموعه آن، کمک به ارتقاء سطح علمی و فرهنگی موسسات آموزش عالی در عرصه های ملی و بین المللی با ایجاد بستری مناسب برای انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی می باشد.معاونت پژوهشي مرکز، مسئول کليه امور پژوهشي و تحقيقات مرکز مي باشد. اين معاونت وظيفه نظارت بر کليه فعاليتهاي پژوهشي را دارد. معاونت پژوهشی با تنظیم سیاستهای پژوهشی و تحقیقاتی و اجرای راهکارهای مختلف تلاش می نماید تا اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان و کارکنان با تلاش مضاعف به انجام تحقیقات کاربردی قابل رقابت و با توجه به نیازهای پزشکی کشور اقدام نمایند. معاونت پژوهشی با همکاری تمام اعضاء هیات علمی و دانشجویان، تلاش برنامه ریزی شده ای برای هدایت و حمایت دانشجویان و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های علمی و پژوهشی به عمل می آورد.

اعضای کمیته تحقیقات و فناوری

 •   ریاست بیمارستان
 •   مدیریت بیمارستان
 •   معاون پژوهشی و درمان بیمارستان
 •   مترون بیمارستان
 •   سوپروایزر آموزشی بیمارستان
 •  یک نفر از اساتید گروه پیوند 
 •  یک نفر از محققین علاقه مند دارای سابقه پژوهشی مورد تائید معاونت پژوهشی بیمارستان
 • -یک نفر از اعضای تیم هماهنگی پیوند بنا به پیشنهاد مسئول تیم هماهنگی پیوند
 • تعیین و ابلاغ الویت های پژوهشی بیمارستان
 • بررسی و تصویب طرح های ارائه شده در محیط بیمارستان
 • نظارت دقیق بر روند انجام طرح های  در حال انجام و یا انجام پذیرفته شده  با استفاده از اطلاعات بیمارستان در راستای تامین منافع بیمارستان  از لحاظ پژوهشی و حقوقی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای توانمندی پرسنل  علاقه مند به پژوهش

شرح وظايف و محدوده اختيارات کمیته تحقیقات  و فناوری

تبصره 1: تمامی محققین داخل و یا  خارج بیمارستان  دارای طرح پژوهشی  و یا کارآزمایی بالینی که به نحوی از اطلاعات ثبت شده بالینی و پاراکلینیکی  در بیمارستان منتفع  می گردند بایستی یک نسخه از پروپوزال مربوط به طرح تحقیقاتی خود را   قبل از آغاز طرح،جهت بررسی در کمیته تحقیقات بیمارستان  به این کمیته تحویل دهند که پس از بررسی در اولین جلسه پژوهشی بیمارستان، مجوز آغاز به کار انان در بیمارستان صادر گردد

تبصره 2 :   مجری اول  و یا نویسنده مسئول مقاله بایستی قبل از اغاز به کار طرح پژوهشی مصوب ، با مراجعه به واحد پژوهش بیمارستان ،قرارداد مصوب در کمیته پژوهشی بیمارستان  که فی مابین وی و  معاون پژوهشی بیمارستان منقعد می گردد به دقت بررسی و امضا نمایید . نظارت بر حسن انجام این قرارداد  بر عهده کمیته پژوهشی بیمارستان می باشد و مسئولیت حقوقی  عدم رعایت مفاد قرارداد متوجه مجریان طرح  می باشد.

تبصره 3 : مسئولین بخش های بالینی و پاراکلینیک بیمارستان صرفا پس از دریافت تائیده  از کمیته پژوهشی بیمارستان می توانند همکاری های لازم را با محققین طرح  های پژوهشی  بیمارستان آغاز کنند . نظارت بر حسن انجام این قررداد  بر عهده کمیته پژوهشی بیمارستان می باشد و عدم رعایت  موارد فوق بر  عهده   مسئولین بخش های بالینی و پاراکلینیک می باشد.