عنوان واحد: منابع اطلاعاتی (پذیرش،کدگذاری، آمار بیمارستانی،بایگانی)

معرفی واحد:

امروز اطلاعات به معنای قدرت است و با توجه به اینکه در عصر اطلاعات و پیشرفت های فناورانه به سر میبریم استفاده از نظام های اطلاعاتی دارای اهمیت به سزایی است. در مقیاس یک مرکز بهداشتی و درمانی، یکی از نظام ها “مدیریت اطلاعات سلامت” است. از آنجا که اطلاعات پرونده پزشکی با ارزش ترین راهنما در جهت تعیین کیفیت ارائه خدمات و برنامه ریزی و تصمیم گیری می باشد؛ اهمیت بخش مدارک پزشکی به وضوح غیرقابل انکار است. بخش مدارک پزشکی، اطلاعات بیماران را در قالب اوراق کاغذی یا به صورت الکترونیکی گرداوری، ذخیره و بازیابی می کند و نقش مهمی را در تداوم درمان و حمایت قانونی از مرکز درمانی دارد.

خدمات واحد:

 • بخش بایگانی و تحویل پرونده
 • اسکن پرونده های بالینی
 • کدگذاری بیماری ها
 • آمار بیمارستانی

چشم انداز آتی واحد:

 • کنترل کمی و کیفی داده های مراقبت های بهداشتی
 • حرکت در جهت تحقق اهداف بیمارستان
 • تسریع ارائه خدمات به بیماران
 • نظارت بر کاهش خطاهای پزشکی و بالینی
 • نظارت بر گردش اطلاعات در سطح بیمارستان
 • کمک به فرایندهای پژوهشی و آموزشی
 • پیش به سوی الکترونیکی کردن پرونده های بالینی

توصیه های واحد به مراجعین محترم:

 • در دست داشتن کارت ملی و مدرک شناسایی جهت احراز هویت
 • به همراه داشتن نامه از ارگان های دولتی جهت ارائه کپی برابر با اصل مدارک بالینی بیمار