عنوان واحد: منابع مالی (حسابداری درامد، هزینه و ترخیص)

معرفی واحد:

واحد امور مالی شامل حسابداری هزینه، حسابداری درآمد، حسابداری اموال و حسابداری حقوق و دستمزد می باشد.

خدمات واحد:

حسابداری هزینه شامل درخواست خرید، رسید انبار، قیمت گذاری، تنظیم سند، صدور چک می باشد. حسابداری درآمد شامل پذیرش بیمار، دریافت وجوهات، ارسال مدارک به سازمانهای بیمه گر، وصول مطالبات و گردش خزانه ای می باشد. حسابداری اموال شامل تگهداری و ثبت و ضبط اموال و موجودی های تملک دارایی سرمایه ای، استهلاک موجودی کالاهای اموالی، حسابداری حقوق و دستمزد، محاسبه حقوق و مزایای پرسنل و پزشک و پرداخت حقوق و مزایا می باشد.