1- کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1396
2- کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1395
3- کسب رتبه سوم در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1394
4- کسب رتبه یازدهم در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1394
5- کسبرتبهسوممحققینگروهتخصصیعلومبالینیجشنوارهپزشکیرازیدرسال 1392 توسطسرکارخانمدکترگرامی زاده

6-کسب رتبه دوم محققین گروه تخصصی علوم بالینی جشنواره پزشکی رازی در سال 1392 توسط سرکار خانم دکتر نگار آذرپیرا
7-کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1392
8-کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1391
9-کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1390
10-کسب رتبه سوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1389
11-کسب عناوین پژوهشگر برگزیده و پژوهشگر برتر (رتبه های اول، دوم و سوم) دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات در سال های 1389، 1390، 1391، 1392