ردیف

نام عمل

شرح

مبلغ گلوبال

( میلیون تومان)

1

Anjiyografi

انژیوگرافی

14

2

آنژیو پلاستی یک رگ و یک استنت

استنت

35

3

آنژیو پلاستی دو رگ دو استنت

استنت

47

4

آنژیو پلاستی سه رگ سه استنت

استنت

68

5

بالن یک رگ

بالن

20

6

بالن دو رگ

بالن

33

7

بالن سه رگ

بالن

48

8

MVR

تعویض دریچه قلب

40

9

AVR

تعویض دریچه قلب

40

10

CABG

بای پس شریانی عروق قلب

65

11

pilonidal

کیست مویی

8

12

varicocelectomy

واریکوسل

10

13

sleeve gastrectomy

اسلیو

32

14

inguinal herniorrhaphy

فتق اینگوینال

40

15

by pass

 بای پس معده

45

16

appendectomy

برداشتن آپاندیس

17

17

D&C

کورتاژ

10

18

TAH+BSO

برداشتن رحم و لوله و تخمدان

23

19

DISTAL GASTERCTOMY

 برداشتن دیستال معده

45

20

Total thyroidectomy

برداشتن تیروئید

24

21

Total gastrectomy

برداشتن کل معده

58

22

Entrectomy

برداشتن روده باریک

68

23

Colectomy

برداشتن روده بزرگ

49

24

Laminectomy

لامینکتومی(یک مهره)

40

25

Dissectomy

دیسک کمر

40

26

تعویض مفصل زانو

تعویض مفصل زانو

55

27

TUL

برداشتن سنگ کلیه به روش بسته

14

28

removal stent

دراوردن استنت

6

29

Oopherectomy

برداشتن تخمدان

12

30

Ovarian cystectomy

برداشتن کیست تخمدان

12

31

Liver hydatid cyst

کیست انگلی کبد

24

32

L.N.D

برداشتن غده لنفاوی

35

33

hemorrhoid

هموروئید

14

34

lung mass

کیست ریه

50

35

hepatectomy

برداشتن کبد

52

36

cholecystectomy

برداشتن کیسه صفرا  

25

37

fissurectomy

فیشرکتومی

8