عنوان واحد:امور عمومی

مسئول واحد: آقای معافیان

معرفی واحد:

امور عمومی یکی از واحدهای گسترده پشتیبانی بیمارستانی می باشد که وظیفه آن اجرا و نظارت بر بخش های خدمات پشتیبانی بیمارستان شامل واحدهای خدمات، امور درگذشتگان، تلفنخانه، مهدکودک، همراه سرا، رختشویخانه، خیاط خانه، گازهای طبی، فضای سبز، تنظیفات و بهداشت است.

خدمات واحد:

تهیه و آماده سازی تجهیزات و وسایل مورد نیاز جهت بیمار، همراهان بیمار و پرسنل، امور رفاهی مرتبط با پزشکان، لاندری و خدمات البسه و ملحفه در بیمارستان و همچنین کلیه امور مرتبط با نگهداشت و نظافت بیمارستان.