عنوان واحد : ایمنی بیمار

مسئول ایمنی بیمار :آقای دکتر حشمت الله صلاحی

هماهنگ کننده ایمنی بیمار :خانم کبرا فلاح

کارشناس مدیریت خطا: آقای ابوالحسن محسنی 

تلفن: 33441217+98-71

موقعیت در بیمارستان : طبقه دوم

معرفی واحد:

تامین ،صیانت و ارتقا سلامت افراد از طریق ارائه خدمات بهداشتی درمانی مطلوب تاثیر بسزایی در تمامی فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی دارد و پرداختن به کیفیت خدمات امری مهم و ضروری به شمار می آید .عزم جدی متولیان سلامت کشور بر پیاده سازی استانداردهای ایمنی بیمار بیانگر این امرمیباشد .این مرکز نیز بر اساس رسالت بیمارستان ، اهمیت ایمنی بیمار را درک کرده است و متعهد به ارائه خدمات ایمن به بیماران  شده است ، لذا با برنامه ریزی در جهت استقرار و استمرار استانداردهای جهانی ایمنی بیمار ، مصمم است گامی موثر در راه رسیدن به اهداف عالی در این حیطه  بردارد.

واحد ایمنی بیمار مرکز آموزشی درمانی پیوند اعضا ابوعلی سینا ، برای اجرای استانداردهای ایمنی بیمار در سه سطح فعالیت مینماید :

سطح استانداردهای لزامی ایمنی بیمار 

سطح استانداردهای اساسی ایمنی بیمار

سطح استانداردهای پیشرفته ایمنی بیمار

این استانداردها قالب برنامه عملیاتی این واحد را تعریف میکند طوری که در تمام جنبه های مراقبتی و درمانی لحاظ شود و علاوه بر ترویج فرهنگ ایمنی بیمار، کارکنان و گیرندگان خدمت را نیز در این مقوله توانمند سازد و ازمشارکت آنها بهره گیرد.

خدمات واحد:

  ترویج فرهنگ ایمنی بیمار

آموزش استانداردهای ایمنی بیمار به کارکنان و مراجعین

برنامه ریزی برای اجرای استانداردهای ایمنی بیمار

جلب مشارکت رده های مختلف شغلی در ارتقا ایمنی بیمار

تقویت سطح پاسخگویی و عملکردی در حیطه ایمنی بیمار در بین کارکنان

تعیین موارد عدم انطباق با استانداردها و ارائه راهکار اصلاحی و همکاری در فراهم نمودن بستر انجام خدمات ایمن

نهادینه نمودن فرهنگ گزارش دهی خطا با هدف پیشگیری از موارد قابل اجتناب

تحلیل خطاهای گذشته نگر و نشر درس آموخته

تعیین فرایندهای پرخطر و ارائه راهکار اصلاحی و پیگیری جهت اقدام

ارزیابی مستمر بیمارستان از نظر میزان استقرار استانداردهای ایمنی بیمار

محافظت جامعه از آسیبهای قابل اجتناب و عوارض ناخواسته در محیط بیمارستان

تعداد پرسنل واحد :دو نفر

چشم انداز واحد :

استقرار 140 استاندارد ایمنی بیمار و کسب لوح بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

توصیه به مراجعین :

این واحد ضمن استقبال از نظرات و پیشنهادات و انتقادات سازنده شما مراجعین محترم چند نکته را یاد آور میشود:

-به آموزشهای ارائه شده از طرف تیم درمان در طول مدت زمان بستری بیمار توجه کنید

-سوابق درمانی خود را به صورت کامل در اختیار پزشک خود قرار دهید

-فضای بخش را بشناسید و به علایم هشدار توجه کنید

– نحوه استفاده از زنگ احضار پرستار را یاد بگیرید

به توصیه های غذایی توجه کنید

  • بهترین راه پیشگیری از کسب عفونتهای بیمارستانی شستن دستها به روش صحیح میباشد
  • -اگر لازم است کارکنان قبل از تماس با شما دستان خود را بشویند بدون خجالت به آنها یاداوری کنید
  • در مورد داروها از پزشک و پرستار خود سوال بپرسید
  • -حساسیت دارویی خود را به پزشک و پرستار اطلاع دهید
  • -در صورتی که اجازه دارید در تخت خود جابجا شوید و با نظارت پرستار از تخت خود خارج شوید
  • -اطلاعات شخصی خود را روی دستبند کنترل نمایید و درصورت عدم تطابق به پرستار اطلاع دهید
  • به توصیه های مراقبتی در طول درمان و بعد از ترخیص توجه کنید
  • در زمان راه رفتن در بخش و یا خارج شدن از تخت مواظب باید که زمین نخورید و در صورتی که نیاز به کمک دارید به پرسنل اطلاع دهید