واحد بهبود کیفیت بیمارستان خیریه آموزش، پژوهشی و درمانی بیمارستان ابو علی سینا فعالیت خود را از اردیبهشت سال 97 آغاز نموده است و با توجه به نوساز بودن و جدید الورود بودن اکثر کارکنان تلاش خود را بر آموزش و بنا نهادن شالوده و اساس استاندارد جهت آموزش کارکنان در خصوص اعتباربخشی و بهبود کیفیت با اولویت ایمنی بیمار قرار داده است.

این واحد در حال حاضر دارای یک مسئول و دو کارشناس می باشد که یکی از کارشناسان این واحد به طور اختصاصی پیگیر اخذ گواهینامه های ISO می باشد.

 

شرح وظایف و مسئولیت ها:

 

 1. تشکیل جلسات هماهنگی و آموزشی دفتر بهبود کیفیت
 2. آموزش در خصوص شناسایی نیازهای آموزشی پرسنل زیر مجموعه
 3. فرهنگ سازی در راستای پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
 4. تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با همکاری مدیران میانی و ارشد بیمارستان
 5. تدوین برنامه عملیاتی جهت واحد بهبود کیفیت
 6. مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی تمامی واحدها
 7. طراحی، پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت بیمارستان با مشارکت مسئولان واحدهای مختلف
 8. پیگیری و ارزیابی میزان پیشرفت و اجرای برنامه های عملیاتی بخش ها
 9. تعیین، اولویت بندی و تحلیل شاخص های عملکردی بخش ها
 10. تدوین و توزیع فرم های داده های شاخص ها به بخش ها و پیگیری نتایج آنها
 11. اجرای دستورالعمل های اعتباربخشی
 12. تهیه و تدوین آئین نامه داخلی فعالیت کمیته های بیمارستانی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی
 13. نظارت بر کیفیت عملکرد کمیته های بیمارستانی و پیگیری مصوبات
 14. نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات
 15. تهیه برنامه ممیزی و توزیع برنامه و ایجاد هماهنگی بین گروه های ممیز و پیگیری و جمع بندی آنها
 16. برنامه ریزی جهت آموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتباربخشی
 17. مشارکت در تجزیه و تحلیل فرم های رضایت مندی بیماران و همراهان و کارکنان
 18. هدایت روند اجرای دستورالعمل حقوق بیمار
 19. پایش مستمر و منظم برنامه های دفتر بهبود کیفیت
 20. تهیه و ارسال گزارشات لازم به ستاد معاونت درمان دانشگاه و وزارت متبوع
 21. هماهنگی با واحدها هنگام ارزشیابی توسط کارشناسان معاونت درمان و وزارت متبوع
 22. همکاری با کارشناسان معاونت درمان و وزارت متبوع هنگام ارزشیابی بیمارستان