واحد مهندسی پزشکی

مسئول: آقای مهندس سید احسان مصباحی

در مهندسی پزشکی با تلفیقی از علوم مهندسی برطرف کردن نیازهای پزشکی در زمینه ساخت و نگهداری تجهیزات و نیز ساخت ابزارهای پزشکی برای کاربردهای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها مد نظر می‌باشد. این رشته کاربرد علوم فنی و مهندسی است در یاری‌رساندن به پزشکان در تشخیص و درمان بیماری‌ها.واحد مهندسی پزشکی مجموعه ای است که در سیستم ماتریسی بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی را در راستای تأمین ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل و نیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی ، اثربخشی و رضایتمندی بیماران بر عهده دارد.

اهداف

الف) استفاده مؤثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها
ب) افزایش عمر مفید تجهیزات ، تضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلوگیری از خرابی های زودهنگام و نابهنگام
ج) کاهش هزینه های نگهداری ، تعمیر ، و زمان از کارافتادگی دستگاه ها
د) تأمین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی
هـ) هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیک ها ، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیازهای واقعی وتوانایی های مرکز درمانی

وظایف

مدیریت چرخه نصب وآماده سازی الزامات نصب تجهیزات از نظر عمرانی، مکانیکی، الکتریکی و IT

آموزش نحوه کاربری دستگاه ها

نظارت بر انبار تجهیزات پزشکی و فرآیند اسقاط

تأمین ایمنی بیماران و پرسنل

مدیریت نگهداری و عملکرد دستگاه و چرخه تعمیر

ارزیابی کارشناسی خرید تجهیزات و وسایل پزشکی

نظارت بر اجرای استانداردهای فضاهای درمانی در خصوص تجهیزات پزشکی

مستند سازی و نگهداری اطلاعات