عنوان واحد:نظام آراستگی، امور رفاهی

مسئول واحد: آقای چوبینه

موقعیت در بیمارستان: طبقه دوم

معرفی واحد:

واحد روابط عمومی-نظام آراستگی و امور رفاهی زیرمجموعه مدیریت بیمارستان می باشد و در زمینه نظم بخشیدن به معماری داخلی و خارجی بیمارستان و همچنین ساماندهی بخشهای مختلف در راستای نظم و ترتیب و یکسان سازی فعالیت می نماید.

خدمات واحد:

نصب تابلو (راهنما، معرفی و …)، طراحی و چاپ بروشور، پمفلت، بنر و غیره، همکاری با دفتر پرستاری جهت طراحی واحد آموزش و ایمنی بیمار، عقد قرارداد در زمینه های رفاهی، فرهنگی و ورزشی جهت پرسنل.