واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان اولین واحد فراهم آوری پیوند اعضا کشور در سال 1369 تشکیل گردیده است. این واحد نقش بسیار مهمی در آموزش هماهنگ کنندگان سراسر کشور و فرهنگ سازی جهت اهدای عضو پس از مرگ مغزی داشته است. واحد فراهم آوری اعضای پیوندی متشکل از واحد های شناسایی، مراقبت و رضایت از مرگ مغزی، واحد هماهنگی قبل از پیوند، واحد هماهنگی پس از پیوند، بانک اطلاعات و واحد تحقیقات می باشد که با تلاش شبانه روزی توانسته است نقش ممتاز خود را در کشور به خوبی ایفا کند. شرح وظایف هر کدام از این واحد ها در زیر توضیح داده شده است:

الف) واحد شناسایی مرگ مغزی

 

–  راند حضوری و تلفنی بیمارستان های شهر شیراز

– حضور بر بالین بیماران با سطح هوشیاری زیر 5 با آسیب شدید مغزی و گزارش تغییرات در وضعیت هوشیاری آنها به مرکز فراهم آوری

– ثبت فعالیت های روزانه در مورد شناسایی بیماران با سطح هوشیاری زیر 5 با آسیب شدید مغزی در سامانه پایش مراقبت های درمانی

– ارتباط صحیح با تیم درمانی بر اساس آموزش های داده شده

– ارزیابی موارد مشکوک به مرگ مغزی گزارش شده از سوی بیمارستان ها شامل علت بستری، زمان وقوع مرگ مغزی، اقدامات درمانی و پاراکلینیک انجام شده، معاینه بالینی، بررسی پرونده و آزمایشات بیمار از هنگام پذیرش

–  انجام تست های تکمیلی بیماران مشکوک به مرگ مغزی جهت تایید مرگ مغزی

– ارتباط صحیح و مداوم با نمایندگان واحد فراهم آوری در شهرستان های دیگر استان فارس

– نظارت بر همکاری بیمارستان های مبدا با واحد فراهم آوری بر اساس دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت

– مراقبت از بیماران مرگ مغزی و انجام اقدامات دارویی-مراقبتی مورد نیاز

– همکاری با متخصص بیهوشی جهت ویزیت مرگ مغزی و ارایه طرح مراقبتی

– برقراری ارتباط موثر و حمایتی با خانواده مرگ مغزی

– رضایت گیری از خانواده بیمار مرگ مغزی

– انتقال بیمارمرگ مغزی از بیمارستان مبدا به واحد مراقبت های ویژه مرگ مغزی

– هماهنگی جهت تایید مرگ مغزی توسط تیم تایید مرگ مغزی

– انتقال مرگ مغزی از واحد مراقبت های ویژه مرگ مغزی به اتاق عمل جهت برداشت عضو

– نظارت بر عملکرد و انجام چک لیست آمبولانس جهت انتقال مرگ مغزی

– همکاری در ترخیص مرگ مغزی و انجام اقدامات لازم جهت انتقال مرگ مغزی به پزشکی قانونی و دارالرحمه

– نظارت بر واحد مراقبت های ویژه مرگ مغزی

– ارائه گزارش PMP  (تعداد مرگ مغزی به نسبت جمعیت) سالیانه

– برگزاری جلسات مربوط به ارزیابی علل به نتیجه نرسیدن موارد مرگ مغزی

– برگزاری دوره های بازآموزی آشنایی با مرگ مغزی و اهدای عضو برای پزشکان و پرسنل مرتبط با اهدای عضو در بیمارستان های استان فارس

– شرکت در رویدادهای فرهنگی جهت ارتقای فرهنگ اهدای عضو در جامعه

– رسیدگی به مشکلات مراکز شناسایی مرگ مغزی و بیمارستان های مرتبط و انتقال مشکلات به مدیریت پیوند و بیماری های خاص

 

ب) واحد هماهنگی قبل از پیوند

– تکمیل پرونده بیماران نیازمند عضو و طرح آن در کمیسیون پیوند اعضا

– تشکیل پرونده و قرار دادن بیماران نیازمند عضو در لیست پیوند اعضا

– هماهنگی انجام پيوند از دهندۀ زنده

– هماهنگی انجام پيوند از مرگ مغزی

– هماهنگی لازم جهت تشکیل کمیسیون پزشکی برای بیماران پیوندی

– هماهنگی با تیم جراحی پیوند جهت برداشت اعضای پیوندی

– تهیه بلیط و هماهنگی با راننده جهت اعزام جراح به سایر مراکز

– تهیه وسایل انتقال اعضای پیوندی و ارسال به سایر مراکز جهت برداشت اعضای پیوندی

– فراخوان بیماران نیازمند عضو جهت پیوند و آماده سازی آنها قبل از عمل پیوند

– هماهنگی با تیم جراحی و بیهوشی و اتاق عمل پیوند اعضا هنگام وجود عضو پیوندی

– رزرو خون و اطلاع به بخش های بستری هنگام وجود عضو پیوندی

– هماهنگی با سایر مراکز فراهم آوری اعضا جهت برداشت ارگان های رضایت گیری شده

–  به روز رسانی لیست پیوند اعضا و تجدید پرونده بیماران در لیست پیوند اعضا

– برگزاری کلاس های آموزشی در ارتباط با مراقبت های قبل از پیوند، شامل شناسایی دارو، نحوه مصرف دارو و سوالات مربوطه ، هر هفته و ارائه کتابچه آموزشی حاوی کل مطالب آموزش داده شده به بیماران

– پیگیری وضعیت بیماران و پیگیری ارسال آزمایشات قبل از پیوند و تغییر اولویت بر اساس وضعیت بیماری

– حضور یکی از اعضای هماهنک کننده پیوند در کمیسیون

– پاسخگویی تلفنی به سوالات بیماران پیوند نشده و راهنمایی آ ن ها

– پیگیری وضعیت بیماران بستری و مشاوره با تیم جراحی پیوند

 

ج) واحد هماهنگی بعد از پیوند

– تشکیل و آماده سازی پرونده بیماران پیوند شده پس از پیوند و ترخیص از بیمارستان

– پیگیری ادامه درمان بیماران پس از پیوند از طریق کلینیک پیوند

– آموزش نحوه مصرف دارو و تغییرات دارویی و انجام بررسی های لازم پس از هر کمیسیون

– برگزاری کلاس های آموزشی در ارتباط با مراقبت های پس از پیوند، شامل شناسایی دارو، نحوه مصرف دارو و سوالات مربوطه ، هر هفته و ارائه سی دی حاوی کل مطالب آموزش داده شده به بیماران

– اطلاع رسانی و ارسال مطالب آموزشی در ارتباط با پیوند در کانال آموزشی بیماران پس از پیوند

– پیگیری وضعیت بیماران و پیگیری ارسال آزمایشات پس از پیوند

– ثبت اطلاعات آزمایشات بیماران پیوند شده در پرونده و ارسال به کمیسیون جهت رویت آزمایشات

– تماس با بیمار جهت اعلام نظر کمیسیون به بیمار

– حضور یکی از اعضای هماهنک کننده پیوند در کمیسیون

– پیگیری وضعیت بیماران بستری و مشاوره با تیم پیوند

– پاسخگویی تلفنی به سوالات بیماران پیوندی و راهنمایی آ ن ها

 

  د) بانک اطلاعات:

– ثبت داده های اهدا کننده عضو در فرم های مصوب وزارت بهداشت

– ثبت داده های گیرنده عضو در فرم های مصوب وزارت بهداشت

– ثبت اطلاعات بیماران لیست پیوند اعضا

– همکاری در طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

ه) واحد تحقیقات:

– تدوین پروپوزال پژوهشی در قسمت اهداف، سوالات، فرضیات و روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه و جدول متغیرها و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و ابزار و فنون جمع آوری داده ها

– طراحی فایل ورود داده ها در نرم افزار مورد نظر

– آنالیز پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی با نرم افزارهای آماری براساس اهداف پیش بینی شده در پروپوزال

– طراحی فصل نتایج پایان نامه ها و گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی

– طراحی و تدوین قسمت نتایج مقالات پژوهشی