اهدای پول و کمکهای مالی برای بیماران سرطانی و بیمارستان تخصصی سرطان جنوب