گسترش پژوهش از اصول اساسی توسعه یافتگی کشورها و هر کدام از مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی نظام سلامت می باشد . لازمه استمرار برنامه تحقیقاتی و توسعه علمی هر مرکز در زمینه های علوم پزشکی، حرکت هدفمند و منطبق با برنامه ریزی جهت انجام پژوهش های مبتنی بر نیاز می باشد. در این راستا پژوهش در نظام سلامت(HSR) از اولویتهای ویژه برخوردار می باشد که ضمن اعلام نیازهای پژوهشی هر مرکز موجب کمک به ارتقای وضعیت بهداشتی وخدماتی هر مرکز درمانی با نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنان می باشد . در همین راستا ایین نامه مرتبط با فعالیت های پژوهشی بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز که از این پس بیمارستان نامیده می شود،به شرح زیر اعلام می گردد.

-اهداف

1-هدفمند کردن اجرای پژوهش های انجام پذیرفته در بیمارستان

2-ارتقا کیفیت تحقیقات انجام پذیرفته در بیمارستان

3- نظارت بر انجام پژوهش های انجام پذیرفته در بیمارستان

4-بستر سازی جهت کاربردی کردن نتایج پژوهش های انجام پذیرفته در حیطه بیمارستان

5- افزایش کمی وکیفی پژوهش های انجام پذیرفته در حیطه بیمارستان

6- تعیین اولویت های پژوهشی بیمارستان

7-بررسی و تصویب طرحهای ارائه شده با توجه به اولویتهای تحقیقاتی

 

-ترکیب اعضا ئ کمیته تحقیقات و فناوری بیمارستان

           – ریاست بیمارستان

           – مدیریت بیمارستان

         – معاون پژوهشی و درمان بیمارستان

         –   مترون بیمارستان

       – سوپروایزر آموزشی بیمارستان

       – یک نفر از اساتید گروه پیوند

     – یک نفر از محققین علاقه مند دارای سابقه پژوهشی مورد تائید معاونت پژوهشی بیمارستان

– یک نفر از اعضای تیم هماهنگی پیوند بنا به پیشنهاد مسئول تیم هماهنگی پیوند

-شرح وظايف و محدوده اختيارات کمیته تحقیقات و فناوری بیمارستان

  • تعیین و ابلاغ الویت های پژوهشی بیمارستان
  • بررسی و تصویب طرح های ارائه شده در محیط بیمارستان
  • نظارت دقیق بر روند انجام طرح های در حال انجام و یا انجام پذیرفته شده با استفاده از اطلاعات بیمارستان در راستای تامین منافع بیمارستان از لحاظ پژوهشی و حقوقی
  • برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای توانمندی پرسنل علاقه مند به پژوهش

تبصره 1: تمامی محققین داخل و یا خارج بیمارستان دارای طرح پژوهشی و یا کارآزمایی بالینی که به نحوی از اطلاعات ثبت شده بالینی و پاراکلینیکی در بیمارستان منتفع می گردند بایستی یک نسخه از پروپوزال مربوط به طرح تحقیقاتی خود را   قبل از آغاز طرح،جهت بررسی در کمیته تحقیقات بیمارستان به این کمیته تحویل دهند که پس از بررسی در اولین جلسه پژوهشی بیمارستان، مجوز آغاز به کار انان در بیمارستان صادر گردد

تبصره 2 : مجری اول و یا نویسنده مسئول مقاله بایستی قبل از اغاز به کار طرح پژوهشی مصوب ، با مراجعه به واحد پژوهش بیمارستان ،قرارداد مصوب در کمیته پژوهشی بیمارستان که فی مابین وی و معاون پژوهشی بیمارستان منقعد می گردد به دقت بررسی و امضا نمایید . نظارت بر حسن انجام این قرارداد بر عهده کمیته پژوهشی بیمارستان می باشد و مسئولیت حقوقی عدم رعایت مفاد قرارداد متوجه مجریان طرح می باشد.

تبصره 3 : مسئولین بخش های بالینی و پاراکلینیک بیمارستان صرفا پس از دریافت تائیده از کمیته پژوهشی بیمارستان می توانند همکاری های لازم را با محققین طرح های پژوهشی بیمارستان آغاز کنند . نظارت بر حسن انجام این قررداد بر عهده کمیته پژوهشی بیمارستان می باشد و عدم رعایت موارد فوق بر عهده   مسئولین بخش های بالینی و پاراکلینیک می باشد