گسترش پژوهش از اصول اساسی توسعه یافتگی کشورها و هر کدام از مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی نظام سلامت می باشد. لازمه استمرار برنامه تحقیقاتی و توسعه علمی هر مرکز  در زمینه های علوم پزشکی، حرکت هدفمند و منطبق با برنامه ریزی جهت انجام پژوهش های مبتنی بر نیاز می باشد. در این راستا پژوهش در نظام سلامت (HSR)  از اولویتهای ویژه برخوردار می باشد که ضمن اعلام نیازهای پژوهشی هر مرکز موجب کمک به ارتقای وضعیت  بهداشتی وخدماتی هر مرکز درمانی با نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنان می باشد. در همین راستا ایین نامه مرتبط با فعالیت های پژوهشی بیمارستان  پیوند اعضا ابوعلی سینا  شیراز  که از این پس بیمارستان  نامیده می شود،به شرح زیر اعلام می گردد.