جایزه جهانی پیوند

hospital

28,مهر,1399

ادامه نوشته ...
دریافت کمک ها و نذورات نیکوکاران توسط بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا
یاری رسانی به کادر درمان

hospital

28,مهر,1399

ادامه نوشته ...
تصویربرداری

hospital

28,مهر,1399

ادامه نوشته ...
برونکوسکوپی

hospital

28,مهر,1399

ادامه نوشته ...
خدمات بیمارستان

hospital

28,مهر,1399

ادامه نوشته ...
آزمایشگاه

hospital

28,مهر,1399

ادامه نوشته ...
آموزش به بیماران و همراهان (پمفلت های آموزشی)

hospital

27,مهر,1399

ادامه نوشته ...
آموزش به بیماران و همراهان (کتابچه های آموزشی)

hospital

27,مهر,1399

ادامه نوشته ...