بخش های درمانی

بخش های درمانی بیمارستان ابوعلی سینا

بخش های درمانی، مقالات و نوشتارها

بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک ASL + فیلم

بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (Amyotrophic lateral sclerosis)

ALS یا بیماری لوگهریک (اسکلروز جانبی آمیوتروفیک) که تخریب غیر قابل ترمیم در دستگاه عصبی مرکزی و پیشرونده آن را در پی دارد یک بیماری مربوط به نرون های حرکتی است. اسکلروز جانبی آمیوتروفیک MND شایع تریم آن است . هم نشانه های نورون محرکه تحتانی و هم نشانه های نورون محرکه تحتانی را در بر می گیرد. باید دانست که نشانه های فلج محیطی و مرکزی در بیماری ALS توما ایجاد می شود.

تضعیف ماهیچه ها و از دست رفتن تدریجی عملکرد ماهیچه ...

آخرین مطالب وبسایت

   آنژین صدری یا آنژین قلبی + فیل


   دیستروفی ماهیچه‌ای دوشن


   اکتروپیون Ectropion چشم و درما


   آنوریسم یا رگ‏برآمدگی آنژین صدری یا آنژین قلبی + فیلم

آنژین صدری یا آنژین قلبی

وقتی قلب خون کافی به ویژه در فعالیت های سنگین و نیمه سنگین دریافت نمی کند در این حالت ممکن است شریان های کرونر دچار انسدادهای نسبی شوند. اگر در هنگام استراحت هم این حالت به وجود آید و یا درد در چند دقیقه اول بهبود پیدا نکند احتمال حمله قلبی وجود دارد و باید بیمار را به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل کرد

کلسترول بالای خون (هایپر کلسترومی)-دیابت-یاپسگی-مصرف دخانیات و... می تواند از عوامل خطر آفرین باشد. همچنین چاقیُ فشار خون مزمن-کم تحرکی مزمن و استرس از دیگر ...

دیستروفی ماهیچه‌ای دوشن

دیسترفی ماهیچه ای دوشن

شدید ترین نوع از بیماری های دیستروفی ماهیچه ای که ژنتیکی است و به اختصار DMD نامیده می شود.

تحلیل و نابودی ماهیچه های ارادی از عوارض اصلی این بیماری است که از مشکلات تنفسی و مرگ و عدم توانایی در راه رفتن را در بر میگیرد. علت این بیماری نقص در ژن DMD کروموزوم X است. و فراوانی آن 1 در 3500 کودک پسر است.

حفظ و ثبات ماهیچه ها به کمک این ژن که مسئول ساخت پروتوئین دیستروفین است انجام می گیرد.

بانوان دارای کروموزوم X ناقص ...