منشور حقوقی بیماران

منشور حقوقی بیماران

چکیده منشور حقوق بیمار

۱-دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است

اراپه خدمات سلامت باید:

-شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها-اعتقادات و فارغ از هرگونه تبعیض از جمله: قومی-فرهنگی-مذهبی-نوع بیماری و جنسیتی باشد

-در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد

-در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانسی) اراپه خدمات بدون توجه به تامین هزینه آن صورت گیرد. در موارد غیر فوری بر اساس ضوابط تعیین شده باشد.

-در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانسی) در صورتیکه اراپه خدمات مناسب ممکن نباشد. لازم است پس از اراپه خدمات ضروری و توضیحات لازم -زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گرددو ...

۲-اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد

محتوای اطلاعات باید شامل:

-ارایه آموزش های ضروری برای استمرار درمان

-اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب-درد و ویژگی های فردی وی از جمله زیان-تحصیلات و ...در اختیار وی قرار گیرد

-بیمار میتواند به کلیه اطلاعات ثبت شده در ‍رونده بالینی خود دسترسی داشته باشد -تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید

-ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش

۳-حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود

محدوده انتخاب و شرایط تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد:

-انتخاب پزشک معالج و مراکز اراپه کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط

-انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور

-پس از اراپه اطلاعات زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود

۴-اراپه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.

-رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد

-در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و کلیه امکانات لازم  جهت تضمین حریم خصوصی فراهم گردد

-فقط بیمار-گروه درمانی-افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند میتوانند به اطلاعات پرونده بیمار دسترسی داشته باشند

-بیمار حق دارد در کلیه مراحل تشخیصی از جمله معاینات -فرد معتمد خود را همراه داشته باشد

۵-دسترسی به نظام کارامد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

-هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید.

-بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایات خود آگاه باشند

-خسارت ناشی از خطای اراپه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات -مطابق مقررات در کوتاهترین زمان ممکن جبران گردد

<< رعایت حقوق کارکنان از جانب مراجعین-به منظور امکان دریافت خدمات مناسب-امری اجتناب ناپذیر است>>