واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات

واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات

مسئول:  آقای معینی

کارشناس: محمد رضا فقیه

موقعیت:طبقه اول جنب پذیرش

تلفن:33441122

اهم وظایف:

1-نظارت بر عملکرد  بخش ها و واحدها در خصوص  میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد کارکنان با ارباب رجوع

2-تهیه گزارش نظارت و ارزیابی مستمر و موردی جهت ارائه یه مدیریت محترم بیمارستان

3-برقراری و ارتباط و هماهنگی و تعامل با کلیه بخش ها و واحدهای بیمارستانی در جهت شناسایی عوامل مزاحم و آسیب زا

4-تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها و بخش ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده و ارائه گزارش به مدیریت محترم و بررسی راهکارهای اصلاح و تعیین

5-تشکیل جلسات کمیته انضباطی به صورت دوره ای و موردی جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان

6-نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد واحدها و بخش های بیمارستان و تحلیل ارزیابی های انجام شده با همکاری و هماهنگی واحدها و ارائه پیشنهادهای لازم به مدیریت محترم

7-پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدها و بخش های مربوطه در ارتباط با مشکلات و شکایات واصله به منظور رهگیری و اعلام پاسخ به شاکیان

8-جمع بندی شکایات و عملکرد در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز مشکلات و شکایات و ارائه گزارش به مدیریت محترم بیمارستان و کمیته انضباطی جهت ایجاد راهکار