داروخانه

داروخانه

شرح وظایف واحد داروخانه

موجودی و کمبودهای دارو ، چیدمان قفسه ها، نحوه نگهداری از نظر نور و رطوبت و همچنین دما تحت نظارت دقیق قرار می گیرد. همچنین به داروهای یخچالی توجه ویژه می شود و دما به صورت روزانه ثبت می گردد.

دادن مشاوره دارویی به بیماران سرپایی و مهر و امضا اسناد مربوطه و همچنین تحویل و ثبت دستورات دارویی

تهیه طرح ها و پیشنهادات اصلاحی و مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های مربوط به امور دارویی

فعالیت های مدیریتی و انجام نظارت امور فنی و اداری داروخانه و کوشیدن در مرتفع سازی درخواست های کارمندان فنی و انجام وظایف بهتر

ارائه نظرهای مشورتی در صورت لزوم و همچنین شرکت در کمیته های دارویی

ایجاد هماهنگی های لازم بین کارمندان ، نظارت بر تنظیم برنامه های شیفتی  و تقسیم وظایف بین ها

نظارت بر داروهای درخواستی بخش ها

ارائه پاسخ علمی به درخواست های تیم درمان اعم از پرستاران، پزشکان و ...

ایجاد هماهنگی و ارتباط با داروخانه های مراکز ذیربط و سایر بیمارستان ها

نظارت بر انبارگردانی داروخانه و داروهای موجود

سعی در کاهش کسورات بیمه ای داروها و نظارت و پیگیری این کسورات

نظارت بر مهارت های شغلی و گزارش و تذکرات اشتباهات احتمالی و تکریم ارباب رجوع  و همچنین آموزش های مداوم در راستای ارتقا اطلاعات دارویی

پاسخگویی به نامه های ارسالی و شرکت در جلسات غذا و دارو و همچنین ارسال کمبودهای دارویی به سازمان غذا و دارو جهت تهیه

انجام امور محوله طبق دستور مقام مافوق در زمینه شغلی

نظارت بر دروهای مخدر طبق استانداردها و دستوالعمل های خاص خود