واحد بهبود کیفیت

واحد بهبود کیفیت

مسئول: خانم سمانه مزارعی

 

واحد بهبود کیفیت :

 

واحد بهبود کیفیت بیمارستان خیریه آموزش، پژوهشی و درمانی بیمارستان ابو علی سینا  فعالیت  خود را از اردیبهشت سال 97 آغاز نموده است و با توجه به نوساز بودن و جدید الورود بودن اکثر کارکنان تلاش خود را بر آموزش و بنا نهادن شالوده و اساس استاندارد جهت آموزش کارکنان در خصوص اعتباربخشی و بهبود کیفیت با اولویت ایمنی بیمار قرار داده است.

این واحد در حال حاضر دارای یک مسئول و دو کارشناس می باشد که یکی از کارشناسان این واحد به طور اختصاصی پیگیر اخذ گواهینامه های ISO  می باشد.

 

شرح وظایف و مسئولیت ها:

 

1.تشکیل جلسات هماهنگی و آموزشی دفتر بهبود کیفیت

2.آموزش در خصوص شناسایی نیازهای آموزشی پرسنل زیر مجموعه

3.فرهنگ سازی در راستای پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی

4.تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با همکاری مدیران میانی و ارشد بیمارستان

5.تدوین برنامه عملیاتی جهت واحد بهبود کیفیت

6.مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی تمامی واحدها

7.طراحی، پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت  بیمارستان با مشارکت مسئولان واحدهای مختلف

8.پیگیری و ارزیابی میزان پیشرفت و اجرای برنامه های عملیاتی بخش ها

9.تعیین، اولویت بندی و تحلیل شاخص های عملکردی بخش ها

10.تدوین و توزیع فرم های داده های شاخص ها به بخش ها و پیگیری نتایج آنها

11.اجرای دستورالعمل های اعتباربخشی

12.تهیه و تدوین آئین نامه داخلی فعالیت کمیته های بیمارستانی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی

13.نظارت بر کیفیت عملکرد کمیته های بیمارستانی و پیگیری مصوبات

14.نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات

15.تهیه برنامه ممیزی و توزیع برنامه و ایجاد هماهنگی بین گروه های ممیز و پیگیری و جمع بندی آنها

16.برنامه ریزی جهت آموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتباربخشی

17.مشارکت در تجزیه و تحلیل فرم های رضایت مندی بیماران و همراهان و کارکنان

18.هدایت روند اجرای دستورالعمل حقوق بیمار

19.پایش مستمر و منظم برنامه های دفتر بهبود کیفیت

20.تهیه و ارسال گزارشات لازم به ستاد معاونت درمان دانشگاه و وزارت متبوع

21.هماهنگی با واحدها هنگام ارزشیابی توسط کارشناسان معاونت درمان و وزارت متبوع

22.همکاری با کارشناسان معاونت درمان و وزارت متبوع هنگام ارزشیابی بیمارستان