واحد بهبود کیفیت

واحد بهبود کیفیت

مسئول: خانم سمانه مزارعی

واحد بهبود کیفیت زیر نظر مستقیم ریاست بیمارستان اداره می شود.

از واژه های بسیار پرکاربردی که در حوزه مدیریت استفاده می شود بهبود کیفیت است. اگرچه تاکنون تعریف دقیقی برای آن ذکر نکرده اند.

اقدامات سیستماتیکی که در نهایت به بهبود قابل اندازه گیری در خدمات سلامت می انجامد و وضعیت سلامتی دریافت کنندگان را ارتقا می بخشد به بهبود کیفیت مرتبط هستند. تحلیل وضعیت و عملکرد و تلاش برای بهبود وضعیت ها به بهبود کیفیت می انجامد.

روش های مختلفی برای فرایند بهبود کیفیت وجود دارد که در زیر به صورت تیتر وار ذکر شده اند

مدل هایی که در بالا به آن ها اشاره شده است در بخش سلامت هم مورد استفاده قرار می گیرند البته با فلسفه متناسب با خودشان